วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

1.ชื่อและสถานที่ตั้งหน่วยงาน


หน่วยงาน เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่................ หมู่. ................ ตำบล ประสาทสิทธิ์
อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัด ราชบุรี
(ใส่รูปภาพประกอบ)

2.ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา..........................................................................................................................................................วิสัยทัศน์........................................................................................................................................................

3. อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
1................................................
2..............................................
3.............................................
4...............................................
5.................................................

4 จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ ประกอบไปด้วย
1.นาย................ตำแหน่ง................
2.นาย................ตำแหน่ง.................
3.นาง................ตำแหน่ง.............
4.นาง................ตำแหน่ง...........
5.นาง.................ตำแหน่ง..........

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

วันนี้ได้เรียนเรื่องweb blog ก็ดีคะเพราะจากไม่รู้เรื่องนี้ก็จะได้รู้จะได้หายโง่.... แต่มันก้อยากเหมือนกันนะ
เรียนเรื่องบล็อกก้อดีจะได้มีความรู้ใหม่ๆเช่นจะมีwebเป็นของตัวเอง นำไปใช้ในการฝึกงานได้ไม่มากก้อน้อย สะดวกในการไปนิเทศของอาจารย์ .เหมือนจะสนุกนะแต่ก้อยากกกกกกกกกก