วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4 จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงาน เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ ประกอบไปด้วย
1.นาย................ตำแหน่ง................
2.นาย................ตำแหน่ง.................
3.นาง................ตำแหน่ง.............
4.นาง................ตำแหน่ง...........
5.นาง.................ตำแหน่ง..........

ไม่มีความคิดเห็น: